preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login
Upisi

Sve o upisima u Prirodoslovnu i grafičku školu Rijeka

 

Što ja zapravo radim?

e-dnevnik

Prirodoslovna i grafička škola koristi e-Dnevnik. U nastavku su poveznice na odgovarajuće web-stranice.

Kalendar
« Svibanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Vijesti
Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
N A T J E Č A J za radno mjesto
Autor: Administrator , 18. 4. 2019.

1. NASTAVNIK/ICA MULTIMEDIJSKE SKUPINE PREDMETA:
       - nastavni predmet: multimedijske tehnologije

    - 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom od 4 sata nastave tjedno, odnosno 7 sati ukupnog tjednog radnog vremena

    Mjesto rada:  Sjedište Škole - Rijeka, Vukovarska 58


Uvjeti:  Prema čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju), uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete:
-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada,
 - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 106. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju), te vrsta obrazovanja za nastavnika određena Nastavnim planom i okvirnim programom za područje grafike za program WEB DIZAJNER (210704)
    prof. informatike
    dipl. ing. elektrotehnike
    dipl. ing. računarstva
    dipl. ing. grafičke tehnologije
    dipl. dizajner

    Zapreke za zasnivanje radnog odnosa: Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena ili  protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018).
    Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.
    Prijava na natječaj i potrebna dokumentacija:
    U prijavi na natječaj navode se osobni podaci (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
    Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
životopis,
dokaz o državljanstvu  (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili domovnice),
dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika diplome o završenom studiju),
dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima iz područja radnih odnosa evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), ne starije od dana objave natječaja
dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju, ne starije od dana objave natječaja.

    Sve isprave prilažu se u neovjerenoj preslici, a po potrebi će se od kandidata zatražiti na uvid izvornik ili ovjerena preslika.

    Način dostave prijava: Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju  uvjeta iz natječaja  dostavljaju se poštom ili neposredno  na adresu:  PRIRODOSLOVNA I GRAFIČKA ŠKOLA RIJEKA, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, s naznakom: „Natječaj za nastavnika – multimedijska tehnologija“.
    Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči školske ustanove, www.ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr
    Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom  prijavljenim  na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom  natječaja.
    Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

    Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
    Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. , 152/14. i 39/18.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.
    Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f   Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.
    Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (Narodne novine br. 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine br. 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (Narodne novine br. 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.
    Provjera kandidata: Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se provjera koja se sastoji od testiranja - pisane ili usmene provjere stručnog znanja, kompetencija, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, i usmenog razgovora (intervju).
    Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo), koje imenuje ravnatelj, provesti će provjeru sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Prirodoslovnoj i grafičkoj školi Rijeka i njegovim kasnijim promjenama. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).
    Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem testiranja. Ako kandidat ne pristupi testiranju, kao i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
    Sadržaj i način testiranja, područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, biti će objavljeni na mrežnoj stranici Prirodoslovne i grafičke škole Rijeka, http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj.  
    Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog  za testiranje na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr, u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na testiranje“.
    Kandidati koji zadovolje na testiranju ostvaruju pravo na pristup usmenoj provjeri (intervju). Poziv kandidata na razgovor (intervju) s Povjerenstvom, te vrijeme i mjesto održavanja razgovora s Povjerenstvom  s rang listom kandidata koji se pozivaju na razgovor  objavit će se na mrežnoj stranici škole http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr,  u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Poziv kandidatima na razgovor“.
    Obavijest o rezultatu natječajnog postupka s imenom i prezimenom odabranog kandidata, škola će objaviti na svojim mrežnim stranicama http://ss-prirodoslovna-graficka-ri.skole.hr,  u rubrici pod nazivom „Natječaji“, podrubrika „Obavijest o izboru kandidata“, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

    Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime, prezime,titula) na mrežnoj stranici škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.    Podnošenjem  prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi  da može  prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

    Natječaj je objavljen 18. travnja 2019. i vrijedi do 26. travnja 2019.
            


Ravnatelj Radenko Bradić, dipl.ing.

 Priloženi dokumenti:
natjecaj.pdf (508.11 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju