preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Jednostavna nabava

KLASA: 406-01/18-01/13
URBROJ:2170-56-01-18-02
Rijeka, 19.11.2018.
Ev.broj 4/2018

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDE za nabavu klima uređaja

- dostavlja se

Pozivamo Vas da do zaključno 24. studenog 2018. putem službene elektroničke pošte škole
pgsri@ri.t-com.hr dostavite ponudu za nabavu tri klima uređaja sa ugradnjom Ev- 4/2018.
1. Podaci o naručitelju: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, OIB
43047317885
2. Opis predmeta nabave:
Klima uređaj Daikin FTX50GV/RX50GV sa ugradnjom 3 kom
3. Evidencijski broj nabave: Ev – 4/2018
4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 21.000,00 kn
5. Kriterij za odabir ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda
6. Rok za dostavu ponude 24. studenog 2018. do 23:59.
7. Način dostavljanja ponude pgsri@ri.t-com.hr
8. Kontakt osoba Radenko Bradić, 051 675 740, pgsri@ri.t-com.hr

___________________________________________________________________

 

Na temelju čl. 11 Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko – goranska županija (KLASA: 022-04/17-01/32, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11 od 11. rujna 2017.) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju javnog natječaja za zakup kemijskog laboratorija (KLASA: 003-06/19-01/14, URBROJ:2170-56-08-19-02 od 14.studenog 2019.) Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup školskog prostora

 • Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, na adresi sjedišta, daje u zakup: UČIONICU-KEMIJSKI LABORATORIJI 208

  za potrebe obrazovanja i održavanja laboratorijskih vježbi.

 • Minimalni početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 60,00 kn po satu. Cijena sadrži stvarne

  troškove korištenja prostora (režijski troškovi). Škola u trenutku objave natječaja nije u

  sustavu PDV-a.

 • Vrijeme trajanja zakupa: godinu dana od sklapanja ugovora

 • Vrijeme korištenja učionica-kemijskih laboratorija: radnim danima u vrijeme kada nema

  nastave

 • Kriterij za odabir ponude: Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz

  ispunjenje svih uvjeta javnog natječaja sadrži najviši mjesečni iznos zakupnine.

 • Pisana ponuda mora sadržavati:

  • Za pravne osobe naziv, sjedište, OIB, IBAN, ime, prezime, OIB osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja, telefonski kontakt / za fizičke osobe ime, prezime, adresu, OIB fizičke osobe, kontakt broj telefona

  • visinu mjesečne zakupnine koja se nudi

  • izvadak iz sudskog registra ne stariji od 6 (šest) mjeseci (za pravne osobe)

  • potvrdu porezne uprave o podmirenim dugovanjima ne stariju od 30 (trideset) dana

  • opis aktivnosti koju ponuditelj želi provoditi u zakupljenom prostoru

   Rok natječaja je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama škole.

   Pisane ponude dostavljaju se poštom ili neposredno predaju u školi na adresu Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka. Ponude se predaju u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ne otvaraj-ponuda za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

   Škola zadržava pravo poništiti natječaj ili dio natječaja odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu bez navođenja razloga i ne odgovaraju za eventualnu štetu sudionicima natječaja.

Otvaranje ponuda održati će se u Uredu ravnatelja dana 26.11.2019. u 14 sati.

Svi ponuditelji bit će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 3 dana od dana izbora putem službene elektroničke adrese, a u nedostatku iste putem zemaljske pošte.

Sve obavijesti o prostoru koji je predmet zakupa mogu se dobiti na telefon 051 675 740 radnim danom od 9-14 sati, a pregled prostora može se obaviti u isto vrijeme uz prethodnu najavu.

Ravnatelj Prirodoslovne i grafičke škole Radenko Bradić, dipl ing.

preskoči na navigaciju