preskoči na sadržaj

Prirodoslovna i grafička škola Rijeka

Login

Jednostavna nabava

KLASA: 406-01/18-01/13
URBROJ:2170-56-01-18-02
Rijeka, 19.11.2018.
Ev.broj 4/2018

PREDMET: POZIV NA DOSTAVU PONUDE za nabavu klima uređaja

- dostavlja se

Pozivamo Vas da do zaključno 24. studenog 2018. putem službene elektroničke pošte škole
pgsri@ri.t-com.hr dostavite ponudu za nabavu tri klima uređaja sa ugradnjom Ev- 4/2018.
1. Podaci o naručitelju: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka, OIB
43047317885
2. Opis predmeta nabave:
Klima uređaj Daikin FTX50GV/RX50GV sa ugradnjom 3 kom
3. Evidencijski broj nabave: Ev – 4/2018
4. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV): 21.000,00 kn
5. Kriterij za odabir ponude: Ekonomski najpovoljnija ponuda
6. Rok za dostavu ponude 24. studenog 2018. do 23:59.
7. Način dostavljanja ponude pgsri@ri.t-com.hr
8. Kontakt osoba Radenko Bradić, 051 675 740, pgsri@ri.t-com.hr

Priloženi dokumenti:
odabir ponude .pdf

preskoči na navigaciju